ผลงานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์

2016

5.

ยกสมน เจ๊ะเฮง

Tourists' needs towards Environmentally-friendly Management of Hotel Business in Surat Thani Province Conference

at the 23rd International Academic Conference, Venice, Italy, 2016.

BibTeX

4.

มัลลิตา ชูติระกะ

Mitigating Destination Risk Perception: A Study on International Retirement Migration Tourists in Thailand Conference

The Changing Landscape: The Impack of Emerging Markets and Destinations, ซิดนีย์, ประเทศออสเตรเลีย, 2016.

BibTeX

2015

3.

จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์

ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี Presentation

นำเสนอโดยใช้โปสเตอร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย, 29.10.2015.

Abstract | BibTeX

2.

จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์

ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี Book

2015.

Abstract | BibTeX

2014

1.

ยกสมน เจ๊ะเฮง

ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักแรมในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี Book

2014.

Abstract | BibTeX