คณะกรรมการสาขา

ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี
ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี
ประธานกรรมการ
นางสาวเบญญา จริยวิจิตร
นางสาวเบญญา จริยวิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
กรรมการ
นางสาวมัลลิตา ชูติระกะ
นางสาวมัลลิตา ชูติระกะ
กรรมการ
นางสาวศศิธร อุชุพงศธร
นางสาวศศิธร อุชุพงศธร
กรรมการ
นางสาวณิษา จารุสิริชัย
นางสาวณิษา จารุสิริชัย
กรรมการ
นางสาวจิตรี ไทรทอง
นางสาวจิตรี ไทรทอง
กรรมการ
นางสาวยกสมน เจ๊ะเฮง
นางสาวยกสมน เจ๊ะเฮง