หลักสูตร

สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และในปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

ระดับปริญญาตรี

student-learning