ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Global Management of the Tourism and Hospitality Industry)
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ.  (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Global Management of the Tourism and Hospitality Industry)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Global Management of the Tourism and Hospitality Industry)
วิชาเอก
– แขนงวิชาการจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)
– แขนงวิชาการจัดากรโรงแรม (Hotel Management)
– แขนงวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
หลักสูตร     4 ปี
คุณสมบัติสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
          เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ  การมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยวการปลูกฝังคุณลักษณะแห่งบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างธุรกิจท้องถิ่นกับธุรกิจระหว่างประเทศ
ปรัชญา
          หลักสูตร มีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัยเป็นสากล เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานได้จริงและสามารถก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานขั้นต้นได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ ครอบคลุมการบริหารจัดการ การวางแผน พัฒนา การตลาด การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ทักษะการบริการ และการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการ มีการศึกษาที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่บ่มเพาะสำนึกทางจริยธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเป็นธรรมและความเสมอภาคระหว่างภาคส่านต่างๆในสังคม
แนวทางการศึกษาต่อ
          บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันที่เปิดสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism Management and Hospitality) หรือวิชาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) รวมถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ซึ่งสามารถใช้พื้นฐานที่ได้ศึกษาจากระดับปริญญาตรี หรือศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ
          บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ สามารถนำความรู้ด้านธุรกิจการบริการ และภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อดำเนินการประกอบอาชีพอิสระที่เกื้อหนุนต่ออุตสาหกรรมการบริการและภาคธุรกิจบริการทั้งในภาครัฐและเอกชน และสามารถทำงานได้ในในธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ จึงสามารถประกอบอาชีพอิสระโดยลักษณะงานจะมีแนวทางตามวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาเอกของสาขา อาทิ
– ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเดินทาง
– บริษัทนำเที่ยว
– ตำแหน่งต่างๆ ในอุตสาหกรรมโรงแรม
– ทำงานในบริษัทและองค์กรนานาชาติในระดับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น เรือสำราญ หรือ สายการบิน
– บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน และในธุรกิจบริการการบิน