โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ แขนงการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชา
กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต
GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (3)
GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (3)
GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
GED1004 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (3)
เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียน รายวิชาพุทธทาสศึกษา หรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา
GED2001 : พุทธทาสศึกษา (3)
GED2002 : ปรัชญากับชีวิต (3)
GED2003 : การพัฒนาตน (3)
GED2004 : สุนทรียศาสตร์ (3)
เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
GED3001 : วิถีโลก (3)
GED3002 : วิถีไทย (3)
GED3003 : กฎหมายกับสังคม (3)
กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต
GED4001 : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (3)
GED4002 : การคิดและการตัดสินใจ (3)
GED4003 : คอมพิวเตอร์กับชีวิต (3)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชา
บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ITR1001 : อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (3)
ITR1002 : การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ (3)
ITR1003 : การจัดการการตลาด (3)
ITR1004 : ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมบริการ (3)
ITR1005 : เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ (3)
ITR1006 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ (3)
ITR1007 : ธุรกิจเบื้องต้น (3)
ITR1008 : จริยธรรมธุรกิจสากล (3)
ITR1009 : การภาษีอากร (3)
ITR1010 : จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ (3)
ITR1011 : ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการ (3)
ITR1012 : การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ (3)
ITR1013 : ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 1 (3)
ITR1014 : ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 2 (3)
ITR1015 : ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ (3)
ITR1016 : ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาด (3)
บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (เอก)

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาในแขนงวิชาใด แขนงวิชาหนึ่งต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. แขนงวิชาการจัดการท่องเที่ยว 2. แขนงการจัดการโรงแรม 3. แขนงการจัดการธุรกิจการบิน

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาภาษาที่ 3)

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา

บังเรียนเรียน 7 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชา
จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต