ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์: ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. นำเสนอโดยใช้โปสเตอร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย, 29.10.2015.

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นทีมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คนท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ที่ประกอบด้วยคำถามปลายปิดและคำถามปลายเปิด
ผลการวิจัยพบว่าคนท้องถิ่นมีอาชีพเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งภาพรวมและรายด้านทั้งนี้คนท้องถิ่นที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวสูงกว่าคนท้องถิ่นที่มีอาชีพไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงทั้งในภาพรวมและรายด้าน นอกจากนี้ยังพบว่านภาพรวมคนท้องถิ่นเกาะสมุยได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวในระดับมากทั้ง 3 ด้าน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยคนท้องถิ่นเกาะสมุยส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มที่มีอาชีพเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เห็นพ้องกันว่าการท่องเที่ยวมีผลดีต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุยมากกว่าผลเสีย ทั้งนี้ผลจากการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง มีความเห็นว่าผลกระทบด้านบวกที่เด่นที่สุดได้แก่ การท่องเที่ยวทำให้ธุรกิจของคนท้องถิ่นดีขึ้นและทำให้คนในท้องถิ่นได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบที่เด่นชัดที่สุดคือ การท่องเที่ยวส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายลงเพื่อการสร้างโรงแรมและที่พัก รองลงมาคือขยะมีปริมาณมากและขาดการจัดการที่ดีสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรงมีประเด็นที่มีผู้ให้ความเห็นตรงกันมากที่สุดคือ การท่องเที่ยวทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบที่มีผู้ให้ความคิดเห็นตรงกันมากที่สุดคือขยะและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นและขาดการจักการที่ดี รองลงมาคือ เกิดการตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะทั้งป่าไม้และทางทะเล
The research aims to compare the impacts of tourism on local people livelihoods
between local people who have an occupation related to tourism directly and those who have
an occupation unrelaced to tourism. Deploying a survey on local people on Samui island,
Suratthani, Thailand. It is a quantipative research with 400 of samplings. The self-rated
questionnaire is applied to collect the data. The questionnaire is consisted of closed-ended and
open-ended questions.
The present study finds that the level of impact of tourism on local people livelihoods
Between local people who have an occupation related to tourism directly and local people who have an occupation related to tourism directly are different, p>0.05. Furthermore, the level of impact of tourism on local people livelihoods is higher in the group of local people who have
an occupation related to tourism directly when compare with in those who have an occupation unrelated to tourism directly. Moreover, local people obtain a strong impact on their livelihoods in 3 main areas, namely economic, environment,and social and culture.More specifically, the highest averge of the impact of tourism is environment follow by economic and social and culture respectively. The majority of local people believe that tourism has had the positive impacts toward the livelihoods of local people rather than negative impact. Ln additional,the result from an open opinion of local people who have an occupatibon unrelatedto tourism towards the impacts of tourism discovers that the significant positive impacts of tourism are supporting of businesses of local people and increasing in the numberof employment.While,the significant negative impacts of tourism are losing of environment in order to build accommodations, increasing of the quantity of garbage, and lacking of an effective waste management. On the side of local people who have an occupation related to tourism directly point out that the major positive impact os tourism is the growth of income.While,the significant negative impacts are increasing in the amount of waste and lacking of effective waste management follow by trespassing in the amount of waste and lacking of effective waste management follow by trespassing of environment and puplic area.

  BibTeX (Download)

  @misc{เหล่าพราหมณ์2015b,
  title = {ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี},
  author = {จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์},
  year = {2015},
  date = {2015-10-29},
  booktitle = {การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 "บูรณาการงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม"},
  address = {มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย},
  abstract = {การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นทีมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คนท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ที่ประกอบด้วยคำถามปลายปิดและคำถามปลายเปิด
  ผลการวิจัยพบว่าคนท้องถิ่นมีอาชีพเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งภาพรวมและรายด้านทั้งนี้คนท้องถิ่นที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวสูงกว่าคนท้องถิ่นที่มีอาชีพไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงทั้งในภาพรวมและรายด้าน นอกจากนี้ยังพบว่านภาพรวมคนท้องถิ่นเกาะสมุยได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวในระดับมากทั้ง 3 ด้าน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยคนท้องถิ่นเกาะสมุยส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มที่มีอาชีพเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เห็นพ้องกันว่าการท่องเที่ยวมีผลดีต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุยมากกว่าผลเสีย ทั้งนี้ผลจากการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง มีความเห็นว่าผลกระทบด้านบวกที่เด่นที่สุดได้แก่ การท่องเที่ยวทำให้ธุรกิจของคนท้องถิ่นดีขึ้นและทำให้คนในท้องถิ่นได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบที่เด่นชัดที่สุดคือ การท่องเที่ยวส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายลงเพื่อการสร้างโรงแรมและที่พัก รองลงมาคือขยะมีปริมาณมากและขาดการจัดการที่ดีสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรงมีประเด็นที่มีผู้ให้ความเห็นตรงกันมากที่สุดคือ การท่องเที่ยวทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบที่มีผู้ให้ความคิดเห็นตรงกันมากที่สุดคือขยะและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นและขาดการจักการที่ดี รองลงมาคือ เกิดการตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะทั้งป่าไม้และทางทะเล
  The research aims to compare the impacts of tourism on local people livelihoods 
  between local people who have an occupation related to tourism directly and those who have 
  an occupation unrelaced to tourism. Deploying a survey on local people on Samui island,
  Suratthani, Thailand. It is a quantipative research with 400 of samplings. The self-rated 
  questionnaire is applied to collect the data. The questionnaire is consisted of closed-ended and 
   open-ended questions.
        The present study finds that the level of impact of tourism on local people livelihoods 
  Between local people who have an occupation related to tourism directly and local people who have an occupation related to tourism directly are different, p>0.05. Furthermore, the level of impact of tourism on local people livelihoods is higher in the group of local people who have
  an occupation related to tourism directly when compare with in those who have an occupation unrelated to tourism directly. Moreover, local people obtain a strong impact on their livelihoods in 3 main areas, namely economic, environment,and social and culture.More specifically, the highest averge of the impact of tourism is environment follow by economic and social and culture respectively. The majority of local people believe that tourism has had the positive impacts toward the livelihoods of local people rather than negative impact. Ln additional,the result from an open opinion of local people who have an occupatibon unrelatedto tourism towards the impacts of tourism discovers that the significant positive impacts of tourism are supporting of businesses of local people and increasing in the numberof employment.While,the significant negative impacts of tourism are losing of environment in order to build accommodations, increasing of the quantity of garbage, and lacking of an effective waste management. On the side of local people who have an occupation related to tourism directly point out that the major positive impact os tourism is the growth of income.While,the significant negative impacts are increasing in the amount of waste and lacking of effective waste management follow by trespassing in the amount of waste and lacking of effective waste management follow by trespassing of environment and puplic area. 
  
  },
  howpublished = {นำเสนอโดยใช้โปสเตอร์},
  keywords = {Presentation, การดำรงชีวิต, การท่องเที่ยว, ผลการทบ},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {presentation}
  }