เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้ารับเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

tourism-industry-training-1 tourism-industry-training-2 tourism-industry-training-3 tourism-industry-training-4