ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์: ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 2015.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบต่อการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นที่มีอาชีพเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่คนท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ที่ประกอบด้วยคำถามปลายปิดและปลายเปิด ผลการวิจัยพบว่าคนท้องถิ่นที่มีอาชีพเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้คนท้องถิ่นที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวสูงกว่าคนท้องถิ่นที่มีอาชีพไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงทั้งในภาพรวมและรายด้าน นอกจากนี้ยังพบว่าในภาพรวมคนท้องถิ่นเกาะสมุยได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวในระดับมากทั้ง 3 ด้าน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยคนท้องถิ่นเกาะสมุยส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มที่มีอาชีพเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เห็นพ้องกันว่าการท่องเที่ยวมีผลดีต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุยมากกว่าผลเสีย ทั้งนี้ผลจากการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีอาชีพไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง มีความคิดเห็นว่าผลกระทบด้านบวกที่เด่นชัดที่สุดได้แก่การท่องเที่ยวทำให้ธุรกิจของคนท้องถิ่นดีขึ้นและทำให้คนท้องถิ่นได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบที่เด่นชัดที่สุด คือการท่องเที่ยวที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายลงเพื่อการสร้างโรงแรมและที่พัก รองลงมาคือขยะที่มีปริมาณมากและขาดการจัดการที่ดีสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามซึ้งมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง มีประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นตรงกันมากที่สุดคือ การท่องเที่ยวที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบที่มีผู้ให้ความคิดเห็นตรงกันมากที่สุดคือขยะและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นและขาดการจัดการที่ดี รองลงมาคือ เกิดการตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะทั้งป่าไม้และทางทะเล

The research aims to compare the impacts of tourism on local people livelihoods between local people who have an occupation related to tourism directly and those who have an occupation to tourism. Deploying a survey on local people on Samui island, Suratthani, Thailand. It is a quantitative research with 400 of samplings. The self-rated questionnaire is applied to collect the data. The questionnaire is consisted of closed-ended questions. The present study finds that the level of impact of tourism on local people livelihoods between local who have an occupation related to tourism directly and local people who have an occupation related to tourism directly are different, p>0.05. Furthermore, the level of impact of tourism on local people livelihoods is higher in the group of local people who have an occupation related to tourism directly when compare with in those who have an occupation unrelated to tourism directly. Moreover, local people people obtain a strong impact on their livelihoods in 3 main areas, namely economic, environment, and social and culture. More specifically, the highest average of the impact of tourism is environment follow by economic and social and culture respectively. The majority of local people believe that tourism has had the positive impact toward the livelihoods of local people rather than negative impact. In additional, the result from an open opinion of local people who have an occupation unrelated to tourism towards the impacts of tourism discovers that the significant positive impacts of tourism are supporting of businesses of local people and increasing is the number of employment. While, the significant negative impacts of tourism are losing of environment in order to build accommodations, increasing of the garbage, and lacking of an effective waste management. On the side of local people who have an occupation related to tourism directly point out that the major positive impact of tourism is the growth of income. While, the

  BibTeX (Download)

  @book{เหล่าพราหมณ์2015,
  title = {ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี},
  author = {จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์},
  year = {2015},
  date = {2015-01-01},
  pages = {83},
  abstract = {การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบต่อการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นที่มีอาชีพเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่คนท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ที่ประกอบด้วยคำถามปลายปิดและปลายเปิด ผลการวิจัยพบว่าคนท้องถิ่นที่มีอาชีพเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้คนท้องถิ่นที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวสูงกว่าคนท้องถิ่นที่มีอาชีพไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงทั้งในภาพรวมและรายด้าน นอกจากนี้ยังพบว่าในภาพรวมคนท้องถิ่นเกาะสมุยได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวในระดับมากทั้ง 3 ด้าน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยคนท้องถิ่นเกาะสมุยส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มที่มีอาชีพเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เห็นพ้องกันว่าการท่องเที่ยวมีผลดีต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุยมากกว่าผลเสีย ทั้งนี้ผลจากการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีอาชีพไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง มีความคิดเห็นว่าผลกระทบด้านบวกที่เด่นชัดที่สุดได้แก่การท่องเที่ยวทำให้ธุรกิจของคนท้องถิ่นดีขึ้นและทำให้คนท้องถิ่นได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบที่เด่นชัดที่สุด คือการท่องเที่ยวที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายลงเพื่อการสร้างโรงแรมและที่พัก รองลงมาคือขยะที่มีปริมาณมากและขาดการจัดการที่ดีสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามซึ้งมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง มีประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นตรงกันมากที่สุดคือ การท่องเที่ยวที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบที่มีผู้ให้ความคิดเห็นตรงกันมากที่สุดคือขยะและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นและขาดการจัดการที่ดี รองลงมาคือ เกิดการตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะทั้งป่าไม้และทางทะเล
  
  The research aims to compare the impacts of tourism on local people livelihoods between local people who have an occupation related to tourism directly and those who have an occupation to tourism. Deploying a survey on local people on Samui island, Suratthani, Thailand. It is a quantitative research with 400 of samplings. The self-rated questionnaire is applied to collect the data. The questionnaire is consisted of closed-ended questions. The present study finds that the level of impact of tourism on local people livelihoods between local who have an occupation related to tourism directly and local people who have an occupation related to tourism directly are different, p>0.05. Furthermore, the level of impact of tourism on local people livelihoods is higher in the group of local people who have an occupation related to tourism directly when compare with in those who have an occupation unrelated to tourism directly. Moreover, local people people obtain a strong impact on their livelihoods in 3 main areas, namely economic, environment, and social and culture. More specifically, the highest average of the impact of tourism is environment follow by economic and social and culture respectively. The majority of local people believe that tourism has had the positive impact toward the livelihoods of local people rather than negative impact. In additional, the result from an open opinion of local people who have an occupation unrelated to tourism towards the impacts of tourism discovers that the significant positive impacts of tourism are supporting of businesses of local people and increasing is the number of employment. While, the significant negative impacts of tourism are losing of environment in order to build accommodations, increasing of the garbage, and lacking of an effective waste management. On the side of local people who have an occupation related to tourism directly point out that the major positive impact of tourism is the growth of income. While, the},
  keywords = {การดำรงชีวิต, ท้องถิ่น, เกาะสมุย},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {book}
  }