วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดโครงการนำนักศึกษาต่างชาติ ลงพื้นที่เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)

International Students (Japanese, Burmese, Vietnamese, Chinese, and Thai) from Hotel Management EP Program, International School of Tourism visited Ban Natin

Read more

ส่ง น.ศ.ฝึกงานฮังการี ยกระดับการจัดการศึกษาเทียบทันนานาชาติ

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจับมือมหาวิทยาลัยธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในฮังการี ส่ง นักศึกษาฝึกงานโรงแรมในบูดาเปสต์ 3 เดือน หวังยกระดับการจัดการศึกษาเทียบทันนานาชาติ อธิการบดีชี้ เปิดประสบการณ์และการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักศึกษา ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า นักศึกษา มรส. จำนวน 2 คนได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนธุรกิจบูดาเปสต์ (The Budapest

Read more

นิเทศนักศึกษาในโครงการความร่วมมือ Budapest Business School of Commerce,Catering and Tourism

เมื่อวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนำทีมโดย ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นิเทศนักศึกษาในโครงการความร่วมมือ Budapest Business School of Commerce,Catering and Tourism ณ ประเทศฮังการี ซึ่งมีนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน

Read more

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้ารับเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  

Read more

ฝึกอบรมทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบอาหารไทย และภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นักศึกษาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบอาหารไทย และภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแหล่งเรียนรู้ชุมชนในท้องถิ่น        

Read more